Demo

Regulamin Zajęć Sportowych

PROGRAM / REGULAMIN

EDUKACYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH - LEKCJE JAZDY NA NARTACH I SNOWBOARDZIE

Temat - nazwa programu zajęć:

„Propagowanie zdrowia i sprawności fizycznej własnej i dzieci. Edukacyjne zajęcia sportowe - lekcje jazdy na nartach i snowboardzie”, zwany dalej Programem

 Organizator zajęć:

Tomasz Bielawa. Usługi sportowo-turystyczne. NIP 589-132-18-94, 83-315 Szymbark, ul. Górska 3

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce realizacji zajęć:

Szymbark – na terenach ośnieżonych umożliwiających jazdę na nartach i snowboardzie uczestników edukacyjnych zajęć sportowych – lekcje jazdy nartach i snowboardzie.

Podstawa i sposób organizacji:

Organizator, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (kod PKD 85.51.Z) realizuje edukacyjne zajęcia sportowe w ramach „pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych”, z wykorzystaniem profesjonalnych instruktorów narciarstwa i snowboardu, zatrudnionych bezpośrednio w F.H.U. Tomasz Stobiecki (NIP 584-221-33-02; Szkoła Narciarsko-Snowboardowa „Skitersi”

Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji zajęć:

01.02.2021 r. – 30.04.2021 r.

Organizator zastrzega, że data zakończenia realizacji zajęć może zostać zmieniona, bez podawania przyczyn.

Adresaci programu

Uczestnikami zajęć mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które zadeklarowały uczestnictwo w zajęciach poprzez wypełnienie Oświadczenia stanowiącego integralną część Regulaminu oraz uiściły opłatę za uczestnictwo w Programie.

Cennik organizatora zajęć znajduje się w miejscu realizacji programu.

Założenia i cele programu zajęć

 

Celem głównym zorganizowanych edukacyjnych zajęć sportowych – lekcje jazdy na nartach i snowboardzie jest zdobycie, bądź podniesienie poziomu umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie. Ww. cel zostanie zrealizowany w oparciu o poszczególne cele szczegółowe, do których zaliczono:

 • propagowanie zdrowia i szeroko pojętej sprawności fizycznej,
 • uwrażliwienie na konieczność aktywnego wypoczynku i jego wpływu na stan zdrowia,
 • rozwój zainteresowań sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie tematyki związanej z aktywnością sportową zimową,
 • doskonalenie technik jazdy na nartach i snowboardzie,
 • upowszechnianie form wypoczynku na świeżym powietrzu,
 • rozpowszechnianie regularnych ćwiczeń fizycznych,
 • weryfikację umiejętności ruchowych.

Realizacja programu zajęć

 • Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem, złożenia oświadczenia oraz wykupienia biletu, co uprawnia do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez instruktora;
 • Zajęcia prowadzone są przez instruktora, zgodnie z jego własnym programem, który uwzględnia sposób trudności i dostosowany jest do możliwości i umiejętności uczestnika;
 • Uczestnik posiada możliwość indywidualnych konsultacji oraz oceny postępów sportowych w jeździe na nartach i snowboardzie. Dodatkowo może liczyć na wsparcie w zakresie demonstrowania poszczególnych ćwiczeń szkoleniowych;
 • Istnieje możliwość uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć w ramach oprawy muzycznej, którą zapewnia organizator.

Zasady bezpieczeństwa

Organizator funkcjonuje w oparciu o zasady bezwzględnego reżimu sanitarnego. W tym celu zostały sformułowane warunki bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach poprzez wprowadzenie REGULAMINU EDUKACYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH – LEKCJE JAZDY NA NARTACH I SNOWBOARDZIE. Ww. warunki wynikają z konieczności zachowania wymogów sanitarnych oraz wymogu zachowania dystansu społecznego, co przyczyni się to do zminimalizowania ewentualnych możliwości zachorowania uczestników, w tym na COVID-19.

 

REGULAMIN

EDUKACYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH – LEKCJE JAZDY NA NARTACH I SNOWBOARDZIE

 1. Dokument reguluje obowiązki wynikające z konieczności zminimalizowania ewentualnych możliwości zarażenia uczestników wirusem SARS-COV-2, w oparciu o obowiązujące ustawodawstwo oraz wytyczne sanitarno-epidemiologiczne.
 2. Teren prowadzenia edukacyjnych zajęć sportowych jazdy na nartach i snowboardzie udostępniany jest wyłącznie uczestnikom programu, w ramach realizacji zajęć w godzinach określonych w grafiku w sesjach dwu, cztero, sześciogodzinnych i całodziennych.
 3. Uczestnik biorący udział w zajęciach zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu, wypełnić oświadczenie stanowiące załącznik oraz dokonać zakupu biletu stanowiącego opłatę za uczestnictwo w Programie (zgodnie z cennikiem organizatora).

W przypadku osoby niepełnoletniej, oświadczenie wypełnia opiekun prawny, który ponosi pełną odpowiedzialność za podopiecznych uczestniczących w zajęciach.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, w tym stosowania się do poleceń organizatora i instruktorów oraz przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.
 2. Zakup biletu oraz wypełnienie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i jego przyjęciem jego postanowień celem realizacji.
 3. Każdy z uczestników stara się zachować dystans społeczny (minimum 1,5 m) od pozostałych uczestników/organizatorów zajęć. Należy zachować szczególną uwagę i dystans w przypadku korzystania z wyciągów i kolejek.
 4. Na terenie prowadzonych zajęć należy bezwzględnie zakrywać nos i usta. Nieprzestrzeganie zasad może skutkować wydaleniem z zajęć.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk (w szczególności przed zakupem biletu i po jego zakończeniu). Dozowniki z płynem dezynfekującym są ogólnodostępne.
 6. W momencie zakupu biletu przed kasą może znajdować się jeden uczestnik zajęć.
 7. Istnieje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób.
 8. Preferowany sposób płatności to karta płatnicza.
 9. Czas pobytu na terenie prowadzonych zajęć należy ograniczyć do minimum. Powinien być to czas niezbędny do wykonania czynności koniecznych do skorzystania z zajęć.
 10. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu skutkuje wykluczeniem uczestnika z zajęć.
 11. Regulamin obowiązuje do odwołania.
 12. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.

Regulamin Stacji Kotlinka

REGULAMIN WYCIĄGU/STOKU

 

Postanowienia ogólne

 1. Wejście na teren stacji narciarskiej „Kotlinka” jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Zaleca się stosowanie do zasad i reguł wskazanych w Kodeksie zachowania dla narciarzy i snowboarderów, ustalonych przez Międzynarodową Federacje Narciarską (FIS). Dokument znajduje się w miejscu ogólnodostępnym na terenie stacji narciarskiej „Kotlinka”.

 2. Stacja narciarska „Kotlinka” czynna jest w dni powszednie od 9.00 do 22.00, sobotę i niedzielę od 8.00 do 22.00. Przebywanie na terenie stacji narciarskiej poza ww. godzinami jest zabronione. Godziny pracy mogą ulec zmianie.

 

Zasady ostrożności i środki bezpieczeństwa

 1. Z poszczególnych tras zjazdowych oraz wyciągów na terenie stacji narciarskiej „Kotlinka” mogą korzystać osoby poruszające się na komplecie nart lub snowboardzie. Zakazuje się jazdy na innym sprzęcie, w szczególności: sankach, dętkach, „jabłuszkach” oraz workach z sianem.

 2. Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie stacji narciarskiej, do ukończenia 16 roku życia, zobowiązana jest używać w czasie jazdy kask ochronny.

 3. Zabrania się uprawiania narciarstwa bądź snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. W takim przypadku, osoba zostanie zobowiązana do natychmiastowego opuszczenia stacji narciarskiej.

 4. Zabrania się jazdy na nartach bądź snowboardzie z przedmiotami mogącymi wywołać dodatkowe obrażenia, w momencie upadku (przedmioty szklane, ostre, niebezpieczne, drażniące substancje chemiczne itp.).

 5. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, zobowiązane są do zachowania należytej staranności celem ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

 • zapoznania się z zasadami obowiązującymi na terenie stacji narciarskiej „Kotlinka”,

 • stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczonych na terenie stacji narciarskiej „Kotlinka” oraz przepisów porządkowych,

 • zjeżdżania z szybkością dostosowaną do własnych umiejętności oraz trudności i stanu trasy, a także panujących warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu,

 • wyboru odpowiedniego toru zjazdu, aby uniknąć zderzenia z innym zjeżdżającym,

 • wyprzedzania z uwzględnieniem odpowiedniej przestrzeni do określonego manewru,

 • w przypadku ewentualnego upadku (o ile to możliwe), automatycznego usunięcia się z toru jazdy,

 • użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności oraz zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,

 • bezzwłocznego informowania właściciela stacji narciarskiej o ewentualnym niebezpieczeństwie wynikającym z nieprawidłowości w funkcjonowaniu maszyn, awarii, bądź wypadku osób korzystających z stacji narciarskiej (jeśli zostały przez nich zauważone).

 1. W przypadku poruszania się maszyn obsługi (m.in. ratrak), należy zachować szczególną ostrożność.

 2. Obowiązuje zakaz wchodzenia pieszych na stok (nie dotyczy obsługi wyciągu).

 3. Zakazuje się przebywania w jednym miejscu stoku, bądź wchodzenia pod górę, utrudniając zjazd pozostałym współkorzystającym ze stoku narciarskiego.

 4. Na stoku narciarskim obowiązuje zakaz palenia.

 5. Na stoku narciarskim nie mogą przebywać zwierzęta.

Zasady korzystania z wyciągów i tras zjazdowych

 1. W momencie przejścia przez bramki, należy poczekać w wyznaczonym miejscu na orczyk i podczepić się.

 2. Na orczyku znajduje się jedna osoba, która skasowała bilet lub kartę elektroniczną.

 3. <span ">Narciarze powinni trzymać kijki w jednej dłoni.

 4. <span ">Zakazane jest korzystanie z pustych orczyków, które znajdują się na trasie.

 5. Orczyk należy puścić w momencie wjazdu na wyciąg (miejsce wysiadania) i nie blokować miejsca dla innych wjeżdżających. Nie ma możliwości opuszczenia orczyku w trakcie wjazdu.

 6. W przypadku zatrzymania wyciągu, m.in. ze względu na awarię, bądź złe warunki pogodowe, należy zachować spokój i poczekać na informacje ze strony obsługi.

 7. Na terenie stacji narciarskiej „Kotlinka” znajdują się 1 mały wyciąg i 2 duże wyciągi, gdzie wyznaczone są trasy zjazdowe. Nie ma możliwości korzystania z jazdy na nartach bądź snowboardzie poza wyznaczonymi miejscami. Naturalnymi granicami tras zjazdowych są m.in. lasy oraz teren zabudowany.

 8. W trakcje jazdy należy omijać system oświetlenia, armatki śnieżne oraz hydranty.

 9. W godzinach wieczornych można korzystać wyłącznie z oświetlonych tras.

Karnet elektroniczny oraz bilet

 1. Korzystanie z urządzeń transportu liniowego oraz tras narciarskich odbywa się na podstawie wykupionej karty elektronicznej lub biletu. Realizacja usługi następuje w godzinach otwarcia stacji narciarskiej.

 2. Na stacji narciarskiej „Kotlinka” istnieje możliwość zakupu karty elektronicznej lub biletu, które należy okazywać na każdorazowe żądanie obsługi.

 3. W momencie zakupu karty elektronicznej, należy uiścić kaucję w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych). Kaucja zostanie zwrócona w momencie oddania karty.

 4. Z jednej karty może korzystać jedna osoba i uprawnia ona do przejścia przez bramkę.

 5. W momencie zakupu należy sprawdzić czy został wydany odpowiedni bilet lub karta elektroniczna.

 6. Punkty zjazdowe nabijane są na kartę elektroniczną, zgodnie z wybraną opcją z cennika stacji narciarskiej „Kotlinka” i są płatne z góry.

 7. Przejazd jest rozpoczęty w momencie, kiedy karta elektroniczna lub bilet został skasowany w momencie przejścia przez bramkę.

 8. W wyjątkowych sytuacjach, istnieje możliwość dokonania zwrotu niewykorzystanych punktów, które przeliczane są na środki pieniężne.

Postanowienia pozostałe

 1. Na terenie stacji narciarskiej „Kotlinka” obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz reklamowej i agitacyjnej bez wiedzy i zgody zarządcy stoku.

 2. Stacja narciarska „Kotlinka” nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z jego usług osób, które jeżdżą poza wyznaczoną trasą, na niesprawnym bądź przestarzałym sprzęcie, nie przestrzegają zasad regulaminu i/lub obowiązującego prawa.

 3. Zabrania się wjazdu na trasy zjazdowe pojazdów silnikowych. Wyjątek stanowią pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy obsługi stacji narciarskich. Osoby znajdujące się na poszczególnych trasach zjazdowych, w przypadku pojawienia się ww. pojazdów, mają obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu.

 4. Regulamin jest podstawowym i nadrzędnym dokumentem regulującym zasady korzystania ze stacji narciarskiej „Kotlinka”.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich ( Dz. U. 2011 Nr 208, poz. 1241)

Dane kontaktowe:

Zarządca stoku narciarskiego „Kotlinka” Tomasz Bielawa

83-315 Szymbark, ul. Górska 3

Telefon: 58 684 39 07

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Zarządca Stoku

Tomasz Bielawa

ul. Górska 3

Szymbark (woj. pomorskie)

INFORMACJE DOTYCZĄCE STOKU

tel. 58 684 39 07

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła Narciarsko Snowboardowa Skitersi

Kursy Indywidualne

Każdy z kursantów dostaje swojego instruktora który poświęca mu 100% uwagi. Dzięki temu masz pewność że wiedza Tobie przekazana jest wyczerpująca a instruktor jest w stanie wychwycić każdy szczegół Twojego stylu jazdy.


GODZINA LEKCYJNA TRWA 50 MINUT
Rezerwacje telefoniczne +48 518 970 907

CENY I SZCZEGÓŁY OFERTY ZNAJDZIESZ na WWW.SKITERSI.PL

Kursy Grupowe

Szkolenia grupowe są prowadzone w grupkach od 2 do 8 osób. Na szkoleniach grupowych panuje zawsze wesoła atmosfera, dzięki temu kursanci czują większą swobodę i nutkę rywalizacji. GODZINA LEKCYJNA TRWA 50 MINUT

Rezerwacje telefoniczne +48 518 970 907

CENY I SZCZEGÓŁY OFERTY ZNAJDZIESZ na WWW.SKITERSI.PL

Przedszkole Narciarskie

Zajęcia prowadzone są na specjalnym stoku dla początkujących wyposażonym w wyciąg typu "baby lift" Wykwalifikowana kadra instruktorska spowoduje iż państwa pociechy szybko oswoją się ze sprzętem i nabędą niezbędne umiejętności narciarskie:-))) Na miejscu znajduje się wypożyczalnia sprzętu w której można wyposażyć maluchy na lekcje.

CENY I SZCZEGÓŁY OFERTY ZNAJDZIESZ na WWW.SKITERSI.PL
Więcej artykułów…