Demo

Regulamin Zajęć Sportowych

PROGRAM / REGULAMIN

EDUKACYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH - LEKCJE JAZDY NA NARTACH I SNOWBOARDZIE

Temat - nazwa programu zajęć:

„Propagowanie zdrowia i sprawności fizycznej własnej i dzieci. Edukacyjne zajęcia sportowe - lekcje jazdy na nartach i snowboardzie”, zwany dalej Programem

 Organizator zajęć:

Tomasz Bielawa. Usługi sportowo-turystyczne. NIP 589-132-18-94, 83-315 Szymbark, ul. Górska 3

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce realizacji zajęć:

Szymbark – na terenach ośnieżonych umożliwiających jazdę na nartach i snowboardzie uczestników edukacyjnych zajęć sportowych – lekcje jazdy nartach i snowboardzie.

Podstawa i sposób organizacji:

Organizator, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (kod PKD 85.51.Z) realizuje edukacyjne zajęcia sportowe w ramach „pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych”, z wykorzystaniem profesjonalnych instruktorów narciarstwa i snowboardu, zatrudnionych bezpośrednio w F.H.U. Tomasz Stobiecki (NIP 584-221-33-02; Szkoła Narciarsko-Snowboardowa „Skitersi”

Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji zajęć:

01.02.2021 r. – 30.04.2021 r.

Organizator zastrzega, że data zakończenia realizacji zajęć może zostać zmieniona, bez podawania przyczyn.

Adresaci programu

Uczestnikami zajęć mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które zadeklarowały uczestnictwo w zajęciach poprzez wypełnienie Oświadczenia stanowiącego integralną część Regulaminu oraz uiściły opłatę za uczestnictwo w Programie.

Cennik organizatora zajęć znajduje się w miejscu realizacji programu.

Założenia i cele programu zajęć

 

Celem głównym zorganizowanych edukacyjnych zajęć sportowych – lekcje jazdy na nartach i snowboardzie jest zdobycie, bądź podniesienie poziomu umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie. Ww. cel zostanie zrealizowany w oparciu o poszczególne cele szczegółowe, do których zaliczono:

 • propagowanie zdrowia i szeroko pojętej sprawności fizycznej,
 • uwrażliwienie na konieczność aktywnego wypoczynku i jego wpływu na stan zdrowia,
 • rozwój zainteresowań sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie tematyki związanej z aktywnością sportową zimową,
 • doskonalenie technik jazdy na nartach i snowboardzie,
 • upowszechnianie form wypoczynku na świeżym powietrzu,
 • rozpowszechnianie regularnych ćwiczeń fizycznych,
 • weryfikację umiejętności ruchowych.

Realizacja programu zajęć

 • Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem, złożenia oświadczenia oraz wykupienia biletu, co uprawnia do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez instruktora;
 • Zajęcia prowadzone są przez instruktora, zgodnie z jego własnym programem, który uwzględnia sposób trudności i dostosowany jest do możliwości i umiejętności uczestnika;
 • Uczestnik posiada możliwość indywidualnych konsultacji oraz oceny postępów sportowych w jeździe na nartach i snowboardzie. Dodatkowo może liczyć na wsparcie w zakresie demonstrowania poszczególnych ćwiczeń szkoleniowych;
 • Istnieje możliwość uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć w ramach oprawy muzycznej, którą zapewnia organizator.

Zasady bezpieczeństwa

Organizator funkcjonuje w oparciu o zasady bezwzględnego reżimu sanitarnego. W tym celu zostały sformułowane warunki bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach poprzez wprowadzenie REGULAMINU EDUKACYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH – LEKCJE JAZDY NA NARTACH I SNOWBOARDZIE. Ww. warunki wynikają z konieczności zachowania wymogów sanitarnych oraz wymogu zachowania dystansu społecznego, co przyczyni się to do zminimalizowania ewentualnych możliwości zachorowania uczestników, w tym na COVID-19.

 

REGULAMIN

EDUKACYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH – LEKCJE JAZDY NA NARTACH I SNOWBOARDZIE

 1. Dokument reguluje obowiązki wynikające z konieczności zminimalizowania ewentualnych możliwości zarażenia uczestników wirusem SARS-COV-2, w oparciu o obowiązujące ustawodawstwo oraz wytyczne sanitarno-epidemiologiczne.
 2. Teren prowadzenia edukacyjnych zajęć sportowych jazdy na nartach i snowboardzie udostępniany jest wyłącznie uczestnikom programu, w ramach realizacji zajęć w godzinach określonych w grafiku w sesjach dwu, cztero, sześciogodzinnych i całodziennych.
 3. Uczestnik biorący udział w zajęciach zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu, wypełnić oświadczenie stanowiące załącznik oraz dokonać zakupu biletu stanowiącego opłatę za uczestnictwo w Programie (zgodnie z cennikiem organizatora).

W przypadku osoby niepełnoletniej, oświadczenie wypełnia opiekun prawny, który ponosi pełną odpowiedzialność za podopiecznych uczestniczących w zajęciach.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, w tym stosowania się do poleceń organizatora i instruktorów oraz przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.
 2. Zakup biletu oraz wypełnienie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i jego przyjęciem jego postanowień celem realizacji.
 3. Każdy z uczestników stara się zachować dystans społeczny (minimum 1,5 m) od pozostałych uczestników/organizatorów zajęć. Należy zachować szczególną uwagę i dystans w przypadku korzystania z wyciągów i kolejek.
 4. Na terenie prowadzonych zajęć należy bezwzględnie zakrywać nos i usta. Nieprzestrzeganie zasad może skutkować wydaleniem z zajęć.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk (w szczególności przed zakupem biletu i po jego zakończeniu). Dozowniki z płynem dezynfekującym są ogólnodostępne.
 6. W momencie zakupu biletu przed kasą może znajdować się jeden uczestnik zajęć.
 7. Istnieje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób.
 8. Preferowany sposób płatności to karta płatnicza.
 9. Czas pobytu na terenie prowadzonych zajęć należy ograniczyć do minimum. Powinien być to czas niezbędny do wykonania czynności koniecznych do skorzystania z zajęć.
 10. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu skutkuje wykluczeniem uczestnika z zajęć.
 11. Regulamin obowiązuje do odwołania.
 12. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.